Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Zakład Emerytalno Rentowy

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest państwową jednostką budżetową, odrębną od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która została utworzona w celu zapewnienia obsługi realizacji zadań organu emerytalnego, tj. Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Istnieje od dnia 1 stycznia 1995 r. Posiada strukturę organizacyjną na terenie całego kraju.

Pracami tej jednostki kieruje Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, który jest organem nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym zadaniem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego zaopatrzenia przysługujących zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz członkom ich rodzin oraz dokonywanie wypłat pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zapewnia również obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

 

 

 

 

 

emerytury i renty na 5 dnia miesiąca

Polecamy